กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางขวัญสุดา ญาณสูตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางจุฑารัตน์ กุดกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางอาภรณ์ ราชประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางฐิติมา สาคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัชดา เลขขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางต้องจิต ช่วยรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางธารารัตน์ ภิรมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุนีย์ สันหมุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : sunmudsunee@gmail.com

นางสาวสุภารัตน์ อินทร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศุภลักษณ์ มณีล่ำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนาถอนงค์ คงชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4