กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญสุดา ญาณสูตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจุฑารัตน์ กุดกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพวงพรทิพย์ ช่วยแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวสุภารัตน์ อินทร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุนีย์ สันหมุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภลักษณ์ มณีล่ำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางต้องจิต ช่วยรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัชดา เลขขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนาถอนงค์ คงชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางฐิติมา สาคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอาภรณ์ ราชประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางประกายวรรณ ลมัยพันธ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธารารัตน์ ภิรมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2