กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสริมศรี ทองจีน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรวยพร ส้มแป้น

นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์

นางเพียงภิวัลย์ ไกรนรา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุษยากร สร้างอำไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเยาวดี บุญล้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางปราณี ฤกษ์ดิกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอรอำไพ ดวงฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอุทุมพร ก้อนอำพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกอกานต์ เจริญศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุทธีรัตน์ ริยาพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกฤตปภา พลไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิตยา จงไกรจักร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสมพร ศรีสมโภชน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางธันว์ชนก วิทูลไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุพิชฌาย์ สามพิมพ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิท
ครูประจำชั้น

นางอริศรา ส่งทวน
ครูประจำชั้น

นาย สุนันต์ แย้มแสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1