กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสริมศรี ทองจีน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจรวยพร ส้มแป้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางปราณี ฤกษ์ดิกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรอำไพ ดวงฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิตยา จงไกรจักร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางกอกานต์ เจริญศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุทธีรัตน์ ริยาพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกฤตปภา พลไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพียงภิวัลย์ ไกรนรา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางธันว์ชนก วิทูลไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอุทุมพร ก้อนอำพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุพิชฌาย์ สามพิมพ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิท
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางอริศรา ส่งทวน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นาย สุนันต์ แย้มแสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายไพรัตน์ เต็มนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2