คณะผู้บริหาร

นายนัฐพล เพ็งเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา