กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ ยอดมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายประโชติ ธานีรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมศักดิ์ สร้างอำไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางนพรลักษณ์ มานะจิตต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเพ็ญนภา การัยภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรรณพร ดำศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจริยา สุขห่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : pew_mom2@hotmail.com

นางชุลีกร เพชรทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฮูไรม๊ะ ไหลหละหมัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1