กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ ยอดมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจริยา สุขห่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนพรลักษณ์ มานะจิตต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายประโชติ ธานีรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพ็ญนภา การัยภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางวรรณพร ดำศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสุกัลยา บุญรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางชุลีกร เพชรทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมศักดิ์ สร้างอำไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางฮูไรม๊ะ ไหลหละหมัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3