กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภาสวรรณ ภาสกนธ์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางวิลาวรรณ สุรจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสารวุธ เอียดจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายตุลยรักต์ รักษ์พงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายอดิศร หนูสีแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชิดชนา พงศ์รักธรรม
ครูประจำชั้น