กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาสวรรณ ภาสกนธ์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางวิลาวรรณ สุรจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสารวุธ เอียดจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายตุลยรักต์ รักษ์พงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายอดิศร หนูสีแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชิดชนา พงศ์รักธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4