กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญคล่อง จุลเลศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางเจนจิรา จินดาเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางรัตนา คงดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิภาวรรณ เวชพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางศรีสุดา พรหมทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางปรียา นวลพุ่มรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสมใจ ดวงแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางอมราพร ไกรแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางประนอม ไทยสุชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเบ็ญจมาศ แก้วซัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรรณศิกาณฑ์ ทองตรีพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางยุพาภรณ์ วงศ์บุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกานต์ชนก วรรณทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอุทัย เจนไธสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางเสาวนีย์ นาควารี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเบญจมาศ พูลพิพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางซูรียาณี คลังสี
ครู
ครูประจำชั้น