กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญคล่อง จุลเลศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางเจนจิรา จินดาเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางศรีสุดา พรหมทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางปรียา นวลพุ่มรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิภาวรรณ เวชพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางอมราพร ไกรแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางประนอม ไทยสุชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรรณศิกาณฑ์ ทองตรีพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุทัย เจนไธสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางยุพาภรณ์ วงศ์บุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกานต์ชนก วรรณทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเบ็ญจมาศ แก้วซัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเสาวนีย์ นาควารี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเบญจมาศ พูลพิพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางซูรียาณี คลังสี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุภาพร สุวรรณพานิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2