สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน   :  ความรู้  คู่ คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน        : สีน้ำเงินขาว


1.  รัศมี  หมายถึง  ความดีงาม  ชื่อเสียงขจรไกรไปตลอดกาล
2.  พระบรมธาตุ  หมายถึง  ยึดหลักในหลักพระพุทธศาสนา
3.  ซุ้มประตู  หมายถึง  ต้อนรับเข้าสู่การศึกษาไทย  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรม
4.  เทียน  หมายถึง  ความฉลาด  ปราชญ์  เปรื่อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
5.  หนังสือ  หมายถึง  ความรู้ขุมทรัพย์ทางปัญญา
6.  ดอกราชพฤกษ์  หมายถึง  อดทน  มั่นคง  ถาวรยืนนาน
7.  หัวนะโม  หมายถึง  สืบสานเอกลักษณ์ศิลป์วัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช
8.  ชื่อโรงเรียน  หมายถึง  บ่งบอกอัตลักษณ์  ความเป็นโรงเรียนวัดพระมหาธาต  ความรู้คู่คุณธรรม