กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ นุ่นสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายบุญยัง ทัลวรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพวงเพชร ทองแสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายภัทริศ แพรกนกแก้ว

นางราศี รักสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเพ็ญศิริ เฉลิมภูษิตารักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอนงค์นาฎ สุขกลับ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางปราณี บรรณราช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาวดี เดชสุวรรณรัศมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางภูษณิศา ปรีดาศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกมลทิพย์ หนูบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิมพาภรณ์ จิตรวัชรกุล

นางสาวสุวิมล ส่งแสง

อุไรวรรณ ชอบพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์
ครูประจำชั้น