กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปราณี บรรณราช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเพ็ญศิริ เฉลิมภูษิตารักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

กาญจนา แก้วประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางกมลทิพย์ หนูบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุภาวดี เดชสุวรรณรัศมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพวงเพชร ทองแสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอนงค์นาฎ สุขกลับ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0873857883
อีเมล์ : uraiwan308@gmail.com

นางสาวสุวิมล ส่งแสง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ กาญจนวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2