กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางระพีพรรณ จันทร์จำปา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิราภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐะปะนีย์ ทัศนโกวิท
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4