กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิราภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางระพีพรรณ จันทร์จำปา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวฐะปะนีย์ ทัศนโกวิท
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสถาพร ทศพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6