รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ แป้นถนอม (ปู)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : nupuki30@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สาขาปากพพนัง

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ต.ค. 2564,14:38 น.   หมายเลขไอพี : 58.11.89.215


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล