กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมใจ เชี่ยววิทย์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางชนิภา วิศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2