กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชนิภา วิศาล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0817171106
อีเมล์ : nuutem@hotmail.com

นางสมใจ เชี่ยววิทย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2