ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล เพ็งเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางกชพรรณ เพชรสังข์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559