รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานโครงการ การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การ เขียน และการคิดวิเคราะห์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการการพัฒนายกระดับการจัดการเรียนรู้ และผลการสอบ O-NET   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721.46 KB
Adobe Acrobat Document แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB